Website Banner
 
   
   

สายด่วนบริการ TEL
090-3376501

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร และอาคารประหยัดพลังงาน
 
 
     
   
     
 
  ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร และอาคารประหยัดพลังงาน
 
 
                ดำเนินการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพ
                 ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีอายุการทำงานที่ยาวนาน
              •  การควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรมอาคาร เช่น
                 งานไฟฟ้า งานปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานสุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
              •  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการบำรุงรักษางานระบบหลัก
                 เป็นประจำทุกเดือน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์
                 โดยสาร เป็นต้น                          
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1350/80 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-3977  โทรสาร 02-719-3977  EMAIL : KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
สายด่วนบริการ 090-377-6501, 081-916-8183  คุณอิทธิฤทธิ์  วิเศษศักดิ์
 
     
Current Pageid = 12