Website Banner
 
   
   

สายด่วนบริการ TEL
090-3376501

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            การจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
 
 
     
 
  การจดทะเบียนอาคารชุด
 
 
     
               ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดวางผังที่ดินเพื่อจดทะเบียนอาคารชุด
              •  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
              •  จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละห้องชุดที่มีในทรัพย์ส่วนกลาง
              •  จัดทำรายการกระจายหนี้จำนองของแต่ละห้องชุด
              •  ประสานงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกระจายหนี้จำนองของแต่ละห้องชุด
              •  จัดทำรายการทรัพย์ส่วนกลางจัดทำรายการทรัพย์ส่วนบุคคล
              •  วางระบบและแผนงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
              •  กำหนดวงเงิน “กองทุน” และวิธีการเรียกเก็บ
               จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / ส่วนตัว และกำหนดวิธีการเรียกเก็บ
              •  ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและร่างกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
              •  ยื่นจดทะเบียนอาคารชุด
              •  นัดหมายและติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ดิน  และสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (สปท.)
                 ในการตรวจอาคาร

              •  ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ดินในการทำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2)
              •  ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
              •  ประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ในส่วน
                 ของ “ผู้ว่าจ้าง”
                จัดวางนโยบายและแนวทางในการบริหารอาคารชุด
               ให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา

 
     
 
  การจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
              • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน
            • ร่างข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
            • การจัดทำอัตราส่วนการจัดเก็บค่าบริหารส่วนรวม
            • การจัดประชุมเสวนา และการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
            • การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1350/80 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-3977  โทรสาร 02-719-3977  EMAIL : KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
สายด่วนบริการ 090-377-6501, 081-916-8183  คุณอิทธิฤทธิ์  วิเศษศักดิ์
 
     
Current Pageid = 13