Website Banner
 
   
   

สายด่วนบริการ TEL
090-3376501

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            การจัดประชุมใหญ่คอนโดและหมู่บ้านจัดสรร 
 
 
     
 
 
     
 
  การจัดประชุมใหญ่คอนโด (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร 
 
 
                จัดทำเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในการประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 
              •  จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม
              •  จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดในการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าประชุม , ผู้ประสาน
                 งานการประชุม , นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นสำหรับประสานงานภายในที่ประชุม
              •  จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
              •  จัดทำเอกสารลงทะเบียนและใบลงคะแนนเสียง
              •  จัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมประชุมทีมงานสำหรับการจัดประชุม
              •  การควบคุมการประชุมตามวาระการประชุม และและจัดทำรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมนำส่ง 
              •  ดำเนินการยื่นจดทะเบียนและออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่ดิน ตามมติที่ประชุมใหญ่
                 เจ้าของร่วม (ถ้ามี)
 
 
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1350/80 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-3977  โทรสาร 02-719-3977  EMAIL : KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
สายด่วนบริการ 090-377-6501, 081-916-8183  คุณอิทธิฤทธิ์  วิเศษศักดิ์
 
     
Current Pageid = 14