สายด่วนบริการ TEL
02-063-9138

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            งานบริหารการจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
    งานบริหารการจัดการ 
 
   
 
  การจัดการการบริหารจัดการอาคาร/ทรัพย์สิน
 
 
   
              วางแผนการบริหารการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
              •  วางรูปแบบการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษางานระบบต่าง ๆ  ของนิติบุคคลอาคารชุด 
              •  ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
              •  เสนออนุมัติปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
              •  ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อการบำรุง
                 รักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือผู้บริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ
              •  จัดหาและคัดเลือกพนักงาน  พร้อมทำการฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถ 
              • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
              •  ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายจัดการฯ
              •  ตรวจสอบและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
              •  ตรวจสอบและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาด
              •  ให้คำแนะนำตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันภัยของอาคาร รวมถึงการเรียกร้อง
                 ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุในเรื่องต่าง ๆ
              •  เสนอปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ ดำเนินไปด้วย
                 ความเรียบร้อย รวมถึงการบังคับใช้ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความ เหมาะสมกับสถานการณ์
              •  ดำเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร หรือผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
                 ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยเคร่งครัด
              • ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของนิติบุคคลอาคารชุด
                 ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ต่อกัน
              •  การติดต่อประสานงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด
              •  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ
 
     
 
  การจัดการด้านบัญชี การเงิน
 
 
   
              ให้คำแนะนำในการวางรูปแบบและระบบบัญชี/การเงิน และข้อกฎหมาย ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ
                 เพื่อแสดงสถานะของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 

              • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย สำหรับการบริหารเสนออนุมัติดำเนินการ ตลอดจนการควบคุมและให้มีการ
                 ใช้จ่ายภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

              • การตรวจสอบรายรับและการนำเงินเข้าธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนการตรวจสอบยอดค้างรับ
                 ของนิติบุคคลอาคารชุด

              • ให้คำแนะนำในการวางรูปแบบและระบบบัญชี/การเงิน และข้อกฎหมาย ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ
                 เพื่อแสดงสถานะของนิติบุคคลอาคารชุด

              • ออกใบแจ้งหนี้ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงการติดตามทวงถาม ให้มีการชำระ
                 ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

              • การนำเงินที่ได้รับจากการเรียบเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ พร้อมการกระทบยอด
                 เงินฝากธนาคาร

              • การจัดทำสรุปรายรับ รายจ่าย พร้อมปิดประกาศตามกฎหมายกำหนดจัดทำงบดุลตามหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึง
                 ประสานงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตตรวจสอบตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้แล้ว รวมทั้งประสานงาน
                 ในการตรวจสอบจนแล้วเสร็จ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ 

              • การเสนอแนะในเรื่องการนำเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด
              •  การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามที่กฎหมายกำหนด
 
     
 
  การจัดการด้านงานระบบของอาคาร
 
 
   
                • การจัดการและควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป และบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของอาคารให้อยู่
                 ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน

              • การจัดการและควบคุม ดูแล ตรวจตราให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคารใช้งานระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตาม
                 ข้อกำหนดและมาตรฐาน

              • การควบคุม ดูแล ตรวจสอบผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า งานประปา สุขาภิบาล งานโทรศัพท์
                 งานปรับอากาศ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด

              • ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรม อาคารตามความจำเป็น รวมทั้ง
                 ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของระบบ งานวิศวกรรมอาคาร

              • การประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาภายนอก หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรม
              • ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  Krungthep Asset and Consultant Co.,Ltd.
บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1181 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์: 02-063-9138 Email: KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
 
     
Current Pageid = 9