Website Banner
 
   
   

สายด่วนบริการ TEL
090-3376501

 

 
   
 
  SERVICES งานบริการของเรา  
 
     
 

งานบริหารการจัดการคอนโด
   (อาคารชุด)และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษางานบริหารคอนโด
    และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

 ที่ปรึกษากฏหมายอาคารชุด/
    อสังหาริมทรัพย์

 
 
   
 

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร
    และอาคารประหยัดพลังงาน

 
 
   
 

การจดทะเบียนอาคารชุดและ
   หมู่บ้านจัดสรร
 
 
   
 

การจัดประชุมใหญ่คอนโด
   (อาคารชุด) และหมู่บ้านจัดสรร
 
 
 
   
 
  เว็บไซต์เพิ่มเติม
 
 
     
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
 
 
   
 

 สมาคมบริหารทรัพย์สิน
    แห่งประเทศไทย
 
 
   
 

 มูลนิธิประเมินค่า
    อสังหาริมทรัพย์ไทย

 
 
   
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
 
   
 

ถาม-ตอบ กรมที่ดิน
 
 
   
 

สำนักงานประเมินราคา
    ทรัพย์สินกรมธนารักษ์

 
 
   
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม

 
 
   
 

สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
   
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::  
     
   
     
 
 
     
 
            งานบริหารการจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 
 
     
    งานบริหารการจัดการ 
 
   
 
  การจัดการการบริหารจัดการอาคาร/ทรัพย์สิน
 
 
   
              วางแผนการบริหารการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
              •  วางรูปแบบการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษางานระบบต่าง ๆ  ของนิติบุคคลอาคารชุด 
              •  ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
              •  เสนออนุมัติปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
              •  ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อการบำรุง
                 รักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือผู้บริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ
              •  จัดหาและคัดเลือกพนักงาน  พร้อมทำการฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถ 
              • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
              •  ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายจัดการฯ
              •  ตรวจสอบและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
              •  ตรวจสอบและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาด
              •  ให้คำแนะนำตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันภัยของอาคาร รวมถึงการเรียกร้อง
                 ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุในเรื่องต่าง ๆ
              •  เสนอปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ ดำเนินไปด้วย
                 ความเรียบร้อย รวมถึงการบังคับใช้ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความ เหมาะสมกับสถานการณ์
              •  ดำเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร หรือผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
                 ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยเคร่งครัด
              • ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของนิติบุคคลอาคารชุด
                 ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ต่อกัน
              •  การติดต่อประสานงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด
              •  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ
 
     
 
  การจัดการด้านบัญชี การเงิน
 
 
   
              ให้คำแนะนำในการวางรูปแบบและระบบบัญชี/การเงิน และข้อกฎหมาย ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ
                 เพื่อแสดงสถานะของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 

              • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย สำหรับการบริหารเสนออนุมัติดำเนินการ ตลอดจนการควบคุมและให้มีการ
                 ใช้จ่ายภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

              • การตรวจสอบรายรับและการนำเงินเข้าธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนการตรวจสอบยอดค้างรับ
                 ของนิติบุคคลอาคารชุด

              • ให้คำแนะนำในการวางรูปแบบและระบบบัญชี/การเงิน และข้อกฎหมาย ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ
                 เพื่อแสดงสถานะของนิติบุคคลอาคารชุด

              • ออกใบแจ้งหนี้ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงการติดตามทวงถาม ให้มีการชำระ
                 ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

              • การนำเงินที่ได้รับจากการเรียบเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ พร้อมการกระทบยอด
                 เงินฝากธนาคาร

              • การจัดทำสรุปรายรับ รายจ่าย พร้อมปิดประกาศตามกฎหมายกำหนดจัดทำงบดุลตามหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึง
                 ประสานงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตตรวจสอบตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้แล้ว รวมทั้งประสานงาน
                 ในการตรวจสอบจนแล้วเสร็จ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ 

              • การเสนอแนะในเรื่องการนำเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด
              •  การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามที่กฎหมายกำหนด
 
     
 
  การจัดการด้านงานระบบของอาคาร
 
 
   
                • การจัดการและควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป และบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของอาคารให้อยู่
                 ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน

              • การจัดการและควบคุม ดูแล ตรวจตราให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคารใช้งานระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตาม
                 ข้อกำหนดและมาตรฐาน

              • การควบคุม ดูแล ตรวจสอบผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า งานประปา สุขาภิบาล งานโทรศัพท์
                 งานปรับอากาศ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด

              • ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรม อาคารตามความจำเป็น รวมทั้ง
                 ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของระบบ งานวิศวกรรมอาคาร

              • การประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาภายนอก หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรม
              • ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
     
     
     
 
 Krungthep Asset  and Consultant Co.,Ltd.
 บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
 
     
  บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1350/80 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 36 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-3977  โทรสาร 02-719-3977  EMAIL : KAC@KRUNGTHEPASSET.COM
สายด่วนบริการ 090-377-6501, 081-916-8183  คุณอิทธิฤทธิ์  วิเศษศักดิ์
 
     
Current Pageid = 9